Hiperbaria tlenowa jako skuteczna i pomocnicza metoda w leczeniu dużych torbieli szczęki

Torbiel szczęki jest powszechną chorobą kości która powoduje częste infekcje, zniszczenie kości oraz ich ekspansje przez co powoduje więcej szkód w obrębie tkanek znacznie wpływając na jakość życia pacjentów. Badania wykazały, że torbiele szczęki odpowiadają za 14 % do 17,5 % patologii jamy ustnej i szczękowo-twarzowej. Leczenie torbieli szczęki obejmuje wyłuszczenie(usunięcie guza w taki sposób, aby zachować jak najwięcej zdrowej tkanki), marsupializację(przecięcie ściany torbieli, usunięciu jej zawartości, oraz wszyciu przeciętych brzegów ściany torbieli w błonę śluzową, aby nie dopuścić do jej ponownego zamknięcia i wypełnienia) i resekcję kości(usunięcie zniszczonej lub zmienionej przez zapalenie części kości). Wyłuszczeniejest najczęstszą procedurą, ponieważ torbiele są usuwane w całości, co powoduje mniejszy dyskomfort dla pacjentów. Niekiedy w przypadku dużej torbieli szczęki wybieraną  metodą leczenia jest marsupializacja i resekcja kości. Marsupializacja maksymalizuje zachowanie tkanki;wymaga jednak dużej cierpliwości pacjenta ze względu na długi czas leczenia i w większości przypadków powtórne wyłuszczenie. Resekcja kości jest operacją radykalną, ponieważ może zniszczyć kontur kości, wpłynąć na fizjologiczne funkcje szczęki i obniżyć jakość życia pacjentów

Niestety, praktyka kliniczna wykazała, że ubytki kości pozostawione po wyłuszczeniu, zwłaszcza w przypadku dużych torbieli, są trudne do wyleczenia. Ubytki kostne mogą utworzyć martwą jamę, która niesie ze sobą ryzyko infekcji oraz zapadnięcie się  tkanek miękkich. . Wiele doniesień wykazało, że substytuty kości są obiecującym rozwiązaniem, ponieważ sprzyjają kostnieniu i zapobiegają załamaniu i opadnięciu tkanek. Jednak dalsze badania i badania kliniczne wykazały, że istnieje zwiększone ryzyko infekcji u pacjentów leczonych substytutem kości. Po wystąpieniu infekcji często konieczna jest druga operacja w celu usunięcia substytutu kości, co wydłuża okres terapii i powoduje duży dyskomfort dla pacjentów.

Tlenoterapia hiperbaryczna (HBOT) jest rodzajem leczenia, w ramach którego pacjenci oddychają 100% tlenem pod zwiększonym ciśnieniem atmosferycznym. Hiperbaria tlenowa jest szeroko stosowana w chorobach opornych na leczenie, zapaleniu kości i szpiku, uszkodzeniu przeszczepu skóry i płata i tak dalej. Istnieje wiele badań, które wykazały, że zabiegi w komorze hiperbarycznej hamują  rozwój bakterii beztlenowych, łagodzą stany zapalne i wzmagają wzrost kości. Do tej pory brak jest doniesień o zastosowaniu Hiperbarii tlenowej w połączeniu z substytutem kości wypełniającym ubytki torbielowate.Dlatego zbadaliśmy zastosowanie Hiperbarii tlenowej w leczeniu torbieli dużej szczęki.

Badania zostały przeprowadzone aby ustalić czy hiperbaria tlenowa (HBOT) ma wpływ na ilość infekcji oraz szybkość leczenia w przypadku dużych torbieli szczęki. Celem badania była ocena, czy HBOT może skutecznie zmniejszyć ryzyko powikłań pooperacyjnych i przyspieszyć kostnienie u pacjentów z torbielami dużych szczęk. Celem szczegółowym było porównanie wskaźnika infekcji i tempa naprawy ubytku kostnego w trzech grupach.

Metody: W badaniu brało udział dziewięćdziesiąt osób z torbielami szczęki. Osoby te przypadkowo przydzielono do trzech różnych grup, w każdej po trzydzieści osób. W grupie eksperymentalnej i kontrolnej zastosowano wyłuszczenie oraz substytut kości. Grupa eksperymentalna poddana była zabiegom w komorze hiperbarycznej, co było główną zmienną w badaniu. Poddano analizie statystycznej częstotliwość infekcji, odsetek wyleczenia, przedoperacyjną wielkość torbieli oraz wiek i płeć badanych. Do porównywania częstotliwości infekcji zastosowano dokładny test Fishera. Szybkość naprawy ubytków kości analizowano za pomocą analizy wariancji powtarzanych pomiarów i testów najmniej znaczących różnic.

Do badania włączono pacjentów, których średnica torbieli była większa niż 2 cm na obrazach tomografii komputerowej (CT). Odsetek zakażeń wyniósł 40% w grupie kontrolnej i 5% w grupie eksperymentalnej. Badaniem objęto 90 pacjentów z torbielami kości szczękowo-twarzowej poddanych wyłuszczeniu w okresie od września 2016 do czerwca 2019. Wszyscy pacjenci byli leczeni wyłuszczeniem.Substytut kości zastosowano do wypełnienia zarówno u pacjentów z grupy eksperymentalnej, jak i kontrolnej, natomiast 30-dniowe zabiegi w komorze hiperbarycznej zastosowano tylko w grupie eksperymentalnej. W grupie ślepej nie zastosowano substytutu kości ani Hiperbarii tlenowej.

Po podaniu znieczulenia ogólnego z intubacją nosowo-tchawiczą wszyscy pacjenci byli operowani przez jednego doświadczonego chirurga. Następnie cysty usunięto w całości, a ubytek przepłukano roztworem soli fizjologicznej (0,9% chlorek sodu). Fosforan β-trójwapniowy wszczepiono w ubytki kostne, a membranę GTR umieszczono i zamocowano, aby pokryć boczną ścianę ubytku kostnego w grupie doświadczalnej i grupie kontrolnej, ale nie w grupie ślepej. Po operacji pacjenci z grupy eksperymentalnej odbywali zabiegi w komorze hiperbarycznej przez 30 dni, natomiast pacjenci z grupy kontrolnej i ślepej nie korzystali z tlenoterapii. Terapia w komorze hiperbarycznej polegała na oddychaniu 100% tlenem raz dziennie przez półtorej godziny w przeciągu 30 dni w komorze hiperbarycznej pod ciśnieniem 2 atmosfer. Rany badano codziennie przez 7 dni przed zdjęciem szwów. W przypadku wystąpienia infekcji wykonywano nacięcie, drenaż i antybiotykoterapię, a w razie potrzeby przeprowadzano oczyszczenie chirurgiczne. Pooperacyjne cechy kliniczne i laboratoryjne były obserwowane, oceniane i rejestrowane od 1 do 7 dnia, w tym obrzęk, kolor skóry i temperatura, ból, wydzielina z rany, gorączka itp. Wizyty kontrolne pooperacyjne ustalono na 1, 3, 6 i 12miesiąc po operacji, apowikłania były obserwowane i rejestrowane. Jeśli w polu operacyjnym występowało zagłębienie większe niż 3 mm, uznawano, że wystąpiło zagłębienie tkanek miękkich. Stosunek różnicy do przedoperacyjnej objętości torbieli stanowił wskaźnik naprawy kości. Dwóch lekarzy, którzy nie byli w zespole chirurgicznym, wykonało analizę statystyczną. Do porównania częstości infekcji i powikłań pooperacyjnych zastosowano dokładny test Fishera.

W sumie do badania włączono 90 pacjentów, z czego 1 pacjent nie ukończył 30-dniowej HBOT, a 4 pacjentów nie ukończyło 6-miesięcznej obserwacji. Zatem 85 pacjentów ukończyło badanie z 29 pacjentami w grupie eksperymentalnej, 28 pacjentami w grupie kontrolnej i 28 pacjentami w grupie ślepej.Całkowita liczba pacjentów obejmowała 49 mężczyzn i 36 kobiet, w średnim wieku 40,15 lat (zakres 18-69 lat). W lewej szczęce było 21 torbieli, 20 w prawej szczęce, 21 w lewej żuchwie i 23 w prawej żuchwie.

Rezultaty: Wskaźnik infekcji wyniósł 3,4 % w grupie eksperymentalnej, 14,3 % w grupie ślepej oraz 32,1 % w grupie kontrolnej. Odsetek naprawy tkanek w grupie eksperymentalnej był istotnie wyższy niż w grupie kontrolnej i ślepej w pierwszym, trzecim i szóstym miesiącu po operacji.

Porównanie wskaźnika infekcji pomiędzy 3 grupami przedstawiono w tabeli Tabela 1.1.

W grupie eksperymentalnej było 28 pacjentów bez infekcji, 19 w grupie kontrolnej i 24 w grupie ślepej. Spośród tych pacjentów wskaźnik napraw w grupie eksperymentalnej był istotnie wyższy niż w grupie kontrolnej w 1, 3 i 6 miesiącu po operacji. W porównaniu wewnątrzgrupowym wskaźnik naprawy kości w każdej grupie był najniższy w 1 miesiąc po zabiegu i najwyższy w 6 miesięcy po zabiegu. Wyniki te wskazują, że wskaźnik naprawy w grupie eksperymentalnej był najwyższy w porównaniu z grupą kontrolną i grupą ślepą.

Porównanie szybkości naprawy ubytku kości w każdym punkcie czasowym przedstawiono w Tabeli 2.2.

Porównanie pozostałych zmiennych przedstawiono w tabeli Tabela 3.3.

Wskaźnik depresji tkanek miękkich wyniósł 35,71% w grupie ślepej, 10,7% w grupie kontrolnej i 0% w grupie eksperymentalnej. Nie było jednak statystycznej różnicy w trzech grupach dotyczących przedoperacyjnej objętości torbieli szczęki, wieku, płci i innych powikłań pooperacyjnych.

Wyniki: Badania wykazały że hiperbaria tlenowa (HBOT) zmniejsza częstotliwość infekcji pooperacyjnych po wyłuszczeniu torbieli dużej szczęki z wypełnieniem kościozastępczym, a także poprawia tempo naprawy kości.

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8579307/

 

 

PARAMETRY ZABIEGU:

  • Kliniczna komora hiperbaryczna (najnowocześniejsza w Polsce)
  • Zastosowane ciśnienie do 3ATA
  • Czas trwania zabiegu wynosi 80 minut w tym 60 minut w pełnym ciśnieniu!
  • Certyfikowany 100 % tlen medyczny podawany jest z butli tlenowej (nie z koncentratora!)
  • Maska BIBS -wysoce specjalistyczny system oddychania – wydychany dwutlenek węgla nie miesza się z tlenem
  • „O-ZONE Active”  Dedykowany System Dezynfekcji Ozonowej po każdym zabiegu! 
  • Wysuwane nosze z elektrycznie regulowana wysokością, pozwalające korzystać z leczenia pacjentom bez względu na sprawność fizyczną lub stan zdrowia
  • TV- System Video

Informacje oraz kontakt pod numerem telefonu

Centrum Hiperbaryczne Concept:
Wrocław, Siemianowice Śląskie/Bobrowo(Toruń)

Nr tel. 661 044 206

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej:
https://centrum-hiperbaryczne.pl

Odwiedź nas na Facebooku: 
https://www.facebook.com/centrumconcept/

 

(Visited 325 times, 1 visits today)
Blog Centum-Hiperbaryczne Concept

Dodaj komentarz